صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشکده ی زیست شناسی دانشگاه تهران

دبیر انجمن دبیر تحریریه مدیر مسئول سردبیر مجله مدیر اجرایی مدیر روابط عمومی
دوره انتشار
دو فصلنامه